วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ความต้องการของประชาชนที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในจังหวัดสุโขทัย พบว่า 1 ประชากรที่มาเต้นแอโรบิกเป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 82 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 และ 97.62 ตามลำดับ 2 ประชากรที่มาเต้นแอโรบิกส่วนมากอายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.05 รองลงมาคือ 50 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.95 3 เพลงที่ใช้ในการเต้นประชากรส่วนใหญ่ชอบเพลงสากลมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75 และ ชอบผู้นำเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือไม่จำกัดเพศคิดเป็นร้อยละ 42.85 และต้องการเต้นในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ มากที่สุด 4 สาเหตุของการมาเต้นแอโรบิกส่วนใหญ่คือ ต้องการมีสุขภาพแข็งแรง รองลงมาคือ มี ความสนุกในการเต้นแอโรบิก และต้องการลดสัดส่วนของหน้าท้องมากที่สุด 5 ประชาชนที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกส่วนมากไม่เคยได้รับบาดเจ็บ และมี ความเห็นว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเกิดจากพื้นที่เต้นไม่เหมาะสม 6 ความต้องการของประชาชนที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกที่มีอายุต่างกันมีความ ต้องการไม่แตกต่างกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของพื้นที่ที่ใช้ในการเต้นแอโรบิกที่มีผลต่อการพฤติกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่ที่ใช้ ในการเต้นแอโรบิกที่มีผล พฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก ครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก ในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก จำนวน 450 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่มาออกกำลังคนเดียวร้อยละ 63.60 เดินทางโดยรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 74.70 ส่วนใหญ่จะมาก่อนการเต้นร้อยละ 73.80 หลังจากการเต้น 10 -1 5 นาทีจึงจะกลับที่พักร้อยละ 70.70 ความถี่ในการมาเต้นแอโรบิก 4 ครั้ง/สัปดาห์ร้อยละ 45.80 และระยะทางในการเดินทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร ร้อยละ 53.80 2.พฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่ที่ใช้ในการเต้นแอโรบิกมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4.ปัจจัยด้านสภาพ แวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่ที่ใช้ในการเต้นแอโรบิก ที่มีผลต่อความถี่ในการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านความสวยงามร่มรื่นของสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวแปรการตัดแต่งต้นไม้ภายในสถานที่ ความกลมกลืนกับธรรมชาติของสถานที่ ความร่มรื่นของต้นไม้ภายในสถานที่ด้านความเหมาะสมของพื้นที่เต้นแอโรบิก ประกอบด้วยตัวแปรขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการเต้น แอโรบิก การวางแผนผังสถานที่ การกำจัดขยะมูลฝอย ด้านการถ่ายเท/ระบายอากาศ ประกอบด้วยตัวแปร การระบายอากาศ อากาศบริสุทธิ์ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้คือ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก สามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสนใจในการออกกำลังกายมากขึ้น

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

5. ทักษะความสามารถของผู้นำเต้นแอโรบิกในจังหวัดสุโขทัยโดยรวม

ทักษะความสามารถของผู้นำเต้นแอโรบิกในจังหวัดสุโขทัยโดยรวมมีระดับความมีคุณภาพมาก
ที่สุด ( = 3.58, SD = .51)โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสอนท่าเต้นเริ่มจากท่าง่ายก่อนเสมอมีระดับความมีคุณภาพมากที่สุด ( = 3.64, SD = .48)รองลงมาคือผู้นำเต้นแอโรบิกมีความรู้ในการเลือกทักษะการเคลื่อนไหวได้เหมาะสมกับสมาชิก มีระดับความมีคุณภาพมากที่สุด ( = 3.63, SD = .48)ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้นำเต้นแอโรบิกมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิกการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ มีระดับความมีคุณภาพมาก ( = 3.50, SD = .56)

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่ที่ใช้ในการเต้นแอโรบิกของจังหวัดสุโขทัย

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่ที่ใช้ในการเต้นแอโรบิกของจังหวัดสุโขทัยโดยรวมมีระดับ
ความมีคุณภาพมาก ( = 2.74, SD = .77) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือแสงสว่างบริเวณสถานที่เต้นมีระดับความมีคุณภาพมาก ( = 3.03, SD = .66) รองลงมาคือความสะดวกในการจอดรถมีระดับความมีคุณภาพมาก ( = 3.03, SD = .72) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือร้านอาหาร/เครื่องดื่มมีระดับความมีคุณภาพน้อย ( = 2.29, SD = .89)

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของลานแอโรบิกสุโขทัย

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ที่ใช้ในการเต้นแอโรบิกของจังหวัดสุโขทัย โดยรวมมี
ระดับความมีคุณภาพมาก ( = 3.08, SD = .65) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีความสะดวกในการเดินทางมีระดับความมีคุณภาพมาก ( = 3.42, SD = .51) รองลงมาคือใกล้แหล่งชุมชนมีระดับความมีคุณภาพมาก ( = 3.30, SD = .64) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือฉากหลังเวทีมีระดับความมีคุณภาพมาก ( = 2.74, SD = .78)